Algemene voorwaarden

Fractal
bullet Inhoudsopgave

1. Algemeen
2. Definities
3. Totstandkoming opdrachtovereenkomst
4. Grondslag opdrachtovereenkomst
5. Uitvoering van de opdracht
6. Verlenging en beëindiging
7. Honorarium en betalingsvoorwaarden
8. Beperking aansprakelijkheid
9. Annulering afspraak
10. Intellectuele eigendomsrechten
11. Geheimhouding
12. Strekking voorwaarden
13. Toepasselijk recht

Adres- en bankgegevens

Disclaimer

U kunt deze voorwaarden ook downloaden als
PDF-document (137 Kb).bullet 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Andalan. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Andalan die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Terug naar boven

bullet 2. Definities

Andalan: bureau voor HRM-consultancy, organisatieadvies, interim management, teamontwikkeling en coaching gevestigd te 't Harde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08150945, hierna te noemen opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging door Andalan worden gehanteerd en waaronder zij haar dienstverlening verricht.
Interim manager: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Andalan wordt voorgedragen om een bepaalde opdracht uit te voeren binnen de onderneming van de opdrachtgever, dan wel ieder natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Andalan een dergelijke opdracht uitvoert.
Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW voor het verrichten van diensten op het terrein van HRM-consultancy, organisatieadvies, interim management, teamontwikkeling en coaching.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, die met de opdrachtnemer een overeenkomst zijn aangegaan dan wel het bedrijf of de instelling waar de interim manager een bepaalde opdracht uitvoert of mogelijk zal gaan uitvoeren.
Tarief: het tarief dat Andalan aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur/dagdeel/opdracht zoals overeengekomen en eventueel nadien gewijzigd conform opdracht en voorwaarden.
Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht. De opdracht kan worden aangegaan voor een vastgestelde tijd of voor een onbepaalde periode met objectief beschreven eindgebeurtenis.
Werkdag: twee dagdelen van vier uur, dan wel het aantal uren naargelang is overeengekomen.

Terug naar boven

bullet 3. Totstandkoming opdrachtovereenkomst

Opdrachtovereenkomsten komen tot stand door ondertekening van beide partijen van een overeenkomst vermeldende:
- omschrijving van de overeengekomen opdracht;
- de verwachte duur van de werkzaamheden;
- de tarieven.
De in de opdrachtovereenkomst verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen op basis van inzichten die ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd.

Terug naar boven

bullet 4. Grondslag opdrachtovereenkomst

De overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdrachtvervulling heeft verstrekt.

Terug naar boven

bullet 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 De opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van haar capaciteiten, vaardigheden en deskundigheid om de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht, vermogen en eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting';
5.2 De opdrachtnemer zal tenminste eenmaal per maand en voorts aan het einde van de opdracht mondeling en/of schriftelijk aan de opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen;
5.3 De opdrachtnemer verleent haar diensten als zelfstandig en risicodragend ondernemer. Er is geen gezagsverhouding; de opdrachtnemer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten, mits de uitvoering daarvan met nauwgezetheid geschiedt, en overeenkomstig de verwachtingen die daaraan in redelijkheid mogen worden gesteld. Opdrachtnemer is tevens vrij in de bepaling van de tijdstippen waarop zij de werkzaamheden verricht.

Terug naar boven

bullet 6. Verlenging en beëindiging

6.1 De opdrachtnemer is gerechtigd andere opdrachten te aanvaarden, met dien verstande dat zij voorafgaand overleg met de opdrachtgever zal voeren omtrent die opdrachten waarvan vermenging van belangen het redelijkerwijs te verwachten gevolg zou zijn;
6.2 De opdrachtnemer verplicht zich om, in dat geval en bij verlenging van de opdracht door de opdrachtgever, voldoende tijd ter beschikking te stellen om de uitvoering daarvan te kunnen continueren;
6.3 De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en voortijdig worden opgezegd wanneer de opdrachtnemer zich naar objectieve maatstaven niet of onvoldoende houdt aan de afspraken met de opdrachtgever en enkel in het geval opgave van redenen door opdrachtnemer niet afdoende kunnen worden weerlegd. Alvorens hiertoe over te gaan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer tenminste eenmaal in de gelegenheid te stellen de geconstateerde tekortkoming te verhelpen;
6.4 De opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen ingeval de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet; alvorens hiertoe over te gaan dient de opdrachtnemer de opdrachtgever tenminste éénmaal de gelegenheid te geven de geconstateerde tekortkoming te herstellen;
6.5 De opdrachtnemer heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen te beëindigen indien de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van (on)roerende zaken of door overmacht verhinderd is tot nakoming van verplichtingen in het kader van de uitvoering van de opdracht;
6.6 Dit geldt tevens indien binnen de organisatie van de opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van financiële aard, juridische, fiscale en sociaal-economische aard, zoals het plegen van fraude, het aantreffen van een zwarte kas, indien elementaire controle-systemen ontbreken of schending van andere wettelijke verplichtingen plaats vindt;
6.7 Indien de opdrachtnemer de opdracht opzegt overeenkomstig artikel 6 dan is zij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Terug naar boven

bullet 7. Honorarium en betalingsvoorwaarden

7.1 Ter zake van de opdracht door de opdrachtnemer feitelijk te verrichten werkzaamheden heeft deze aanspraak op een honorarium, welke bij overeenkomst van opdracht tussen partijen wordt vastgesteld;
7.2 De opdrachtnemer dient telkens binnen een week na afloop van elke kalendermaand haar factuur in bij de opdrachtgever;
7.3 De facturen worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaald binnen 14 dagen;
7.4 Bij te late betaling van de factuur door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd om de door haar gemaakte kosten voor betalingsherinneringen en dergelijke in rekening te brengen; bij een eerste betalingsherinnering wordt € 50,- in rekening gebracht, bij een tweede betalingsherinnering wordt € 100,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de factuur daarna nog niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan schakelt de opdrachtnemer een incassobureau in en wordt over de periode dat de factuur te laat betaald is de wettelijke rente berekend. De daarvoor te maken kosten inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten recht - door wie ook verleend - komen volledig voor rekening van de opdrachtgever;
7.5 De opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte aangifte van inkomstenbelasting van het door haar genoten honorarium. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of de bedrijfsvereniging voor niet-betaalde belasting en/of sociale verzekeringspremies m.b.t. het door haar genoten honorarium. De opdrachtnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Sociale Verzekeringswetten voor werknemers door eigen keuze niet op hem/haar van toepassing zijn en zij verplicht zich jegens de opdrachtgever daarop geen beroep te doen.

Terug naar boven

bullet 8. Beperking aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever verstrekt aan Andalan te goeder trouw alle inlichtingen betrekking hebbende op de betreffende opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het overnemen van de adviezen, de besluitvorming daaromtrent en de uitvoering daarvan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, tenzij zulke aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer;
8.2 De aansprakelijkheid voor schade zoals vermeld onder 8.1 wordt beperkt door het bedrag van het honorarium dat Andalan voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan zes maanden, geldt een verdere beperking ten aanzien van de aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

Terug naar boven

bullet 9. Annuleringsafspraak

Afspraken met betrekking tot de opdrachtovereenkomst kunnen door de opdrachtgever slechts schriftelijk worden geannuleerd; bij annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de opdracht is sprake van tijdige annulering. De opdrachtnemer is gerechtigd bij niet tijdige annulering de opdrachtgever 25% van het verschuldigde totaalbedrag van de contractperiode conform het overeengekomen honorarium in rekening te brengen.

Terug naar boven

bullet 10. Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor van al hetgeen dat bij het uitvoeren van de opdracht door de opdrachtnemer is ontwikkeld, voor zover een en ander niet reeds aan derden toekomt.

Terug naar boven

bullet 11. Geheimhouding

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke aangelegenheden waarvan zij kennis neemt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Terug naar boven

bullet 12. Strekking voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Terug naar boven

bullet 13. Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Terug naar boven

bullet Adres- en bankgegevens

Andalan
Burgemeester Ulco de Vriesweg 11
8084 AP  't Harde
Telefoon: 06 20791430
E-mail: info@andalan.nl
Internet: www.andalan.nl

Bankgegevens
Rabobank Noordwest-Veluwe
IBAN: NL73 RABO 0126 3444 42
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel
Inschrijvingsnummer: 08150945

Terug naar boven

bullet Disclaimer

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Andalan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden voor de volledigheid bijgesloten.

Terug naar boven